انجمن علمی اپتومتری ایران

آقای علی غیبی(Special Forms of Strabismus)

آقای علی غیبی(Special Forms of Strabismus)

Special Forms of Strabismus

کرشناس ارشد اپتومتری

استرابیسم نوعی مشکل چشمی است که در آن چشم ها وضعیت ناهمگونی نسبت به یکدیگر داشته و نگاه آنها به جهات مختلف است.این ناهمگونی ممکن است واضح بوده و یا آنکه صرفا بعضی اوقات وجود داشته باشد.

استرابیسم تقسیم بندی های مختلفی دارد ما در این مقاله به فرمهای خاص استرابیسم میپردازیم که به دو دسته کلی Paralytic و Nonparalytic  تقسیم میشود.نوع Paralytic  به 3 دسته :1) Oculomotor Paresis   2) Trochlear Paresis  3) Abducens Paresis   و نوع Nonparalytic   به 4 دسته 1) duan s Syndrome  2) Brown Syndrome  3) Mobius Syndrome   4) Craniofacial Syndrome   تقسیم می شوند.

Oculomotor Paresis  می تواند کامل یا ناکامل باشد که با توجه به نوع آن فلج عضلات IR, IO, MR,SR  ، پوپیل, سیلیاری بادی , لواتور ممکن است رخ دهد.

Trochlear Paresis  شایعترین فرم استرابیسم فلجی است که عضله SO  را درگیر میکند.

Abducens Paresis باعث فلج عضله LR  میشود.

در انواع Nonparalytic سندرم Duane یک اختلال مادرزادی است که در آن محدودیت یا فقدان حرکت در abduction, adduction  یا هر دو می تواند رخ دهد.

سندروم Brown  یک انحراف مکانیکال است که در آن محدودیت  Elevation  در adduction  اتفاق می افتد.

سندروم Mobius یک سندروم مادرزادی غیرپیشرونده است که در آن فلج دوطرفه زوج 6 و 7 روی میدهد.

ابنرمالیتیهای Craniofacial انواع مختلفی دارد که بعضی از مهمترین های آن به قرار ذیل میباشد:

سندروم Crouzon  سنرومی ژنتیکی مادرزادی است همراه با Oxycephaly  و Brachycephaly و ابنرمالیتیهای چشمی.

سندروم Apert شبیه سندروم Crouzon است با این تفاوت که در این سندروم Syndactyly  هم وجود دارد.

Hypertelorism  که در آن فاصله افقی اربیتها بزرگتر از حد نرمال است.

سندروم Fetal Alcohol  سندرومی مادرزادی است و در ارتباط با مصرف بیش از حد الکل در دوران بارداری است.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۲۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات