انجمن علمی اپتومتری ایران

آقای شکرالله شفائی(نقش under-correction, un-correction و over-correction به عنوان یک راهکار در کاهش پیشرفت مایوپی)

آقای شکرالله شفائی(نقش under-correction, un-correction و over-correction به عنوان یک راهکار در کاهش پیشرفت مایوپی)

نقش under-correction, un-correction و over-correction به عنوان یک راهکار در کاهش پیشرفت مایوپی

 

presenter

Background and Aim: در این مطالعه سیستماتیک،ارتباط بین عدم اصلاح ، تصحیح کمتر و تصحیح بیش از حد در افراد مایوپ و پیشرفت مایوپی در کودکان و نوجوانان (تا 18 سال) مورد بررسی قرار گرفته است.

Methods: منابع جستجوشده شامل سه پایگاه داده (PubMed ، Web of Science) وCochrane Central Register of Controlled Trials [CENTRAL بوده است. با استفاده ازهشت مطالعه کوهورت آینده نگر و یک تجزیه و تحلیل گذشته نگر ازداده های کلینیکی، داده های عدم تصحیح و تصحیح کمتر میوپیا در مقابل تصحیح کامل میوپیا مورد مقایسه قرار گرفته است.

Results: براساس نتایج بدست، under-correction فاقد اثر مفید بوده و برخی مطالعات افزایش مایوپی نشان داده است.اگرچه یک مطالعه نشان از کاهش رشد مایوپی در کوهورت اصلاح نشده در مقایسه با اصلاح کامل دارد، مطالعه دیگر خلاف آن را نشان می¬دهد. در یک مطالعه که از آنیزومایوپ برای مقایسه اصلاح کمتر یک چشم با اصلاح کامل چشم دیگر استفاده شد، نشان داده شدکه اصلاح کمتر موجب کاهش رشد مایوپی در آن چشم شد. مطالعه دیگری در مورد تصحیح کامل فقط در یک چشم نشان داد که پیشرفت در چشم اصلاح نشده سریعتر است. تصحیح بیش از حد نزدیک بینی هیچ اثری نداشت

Conclusion: یافته های کلی با اصلاح کمتر مایوپی که موجب افزایش میزان مایوپی می شود، همخوانی ندارد. هیچ مدرک محکمی دال بر مفید بودن عدم اصلاح،مونوویژن یا اصلاح فول وجود ندارد. با این وجود، توصیه بالینی، تجویز فول مایوپی است. مطالعات بیشتری برای تعیین آن میزان مایوپی که میتواند بدون اثر بر رشد مایوپی و چگونگی تغییر با زمان، تصحیح نشده باقی بماند، لازم است.

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۱۳۸

نظرات (۰)

نظر بدهید

آخرین مقالات